Rodinné konstelace

Proces rodinných konstelací je sebepoznávací a prožitkovou metodou, která odhaluje vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a vytváří prostor pro znovunalezení osobní síly a svého místa v realitě, pro přijetí a prožití plného života, osvobozeného od podvědomých rodinných vlivů.

 

Čeho lze dosáhnout :

 • Řešení partnerských a rodinných konfliktů.
 • Odhalení skrytých motivů našich činů, opakujících se vzorců jednání, tendencí a dějů v systému, neúspěchů a ztrát či tajemství systému ovlivňujících náš život.
 • Zpracování křivd a bezpráví v rodinném systému či na něm.
 • Pomoc při přijetí své odpovědnost za své činy a nesení své bolesti, svých zranění.
 • Nastolení rovnováhy – harmonie celého rodinného systému.
 • Dosažení odpuštění, smíření, přijetí, vyrovnání se s vinou.
 • Nalezení svých kořenů a jejich uzdravení pro přítomný růst.
 • Osobní zkušenost a porozumění mezilidským vztahům.
 • Odložení nepatřičných zátěží a odpovědností.
 • Uvolnění – osvobození svých dětí od zástupných rolí a skutků pro nalezení své vlastní cesty.
 • Respektování svobodné vůle a místa druhých.
 • Nalezení své sexuality, ženství, mužství.
 • Správným uspořádáním systému může dojít k vylepšení fyzické i psychické kondice jednotlivce.
 • Řešení některých osobních problémů, závislosti (alkohol, jídlo, gamblerství...), nutkavých myšlenek a tužeb, strachů, úzkostí, traumat atd.)
 • Nalezení své sexuality, ženství, mužství.
 • Nalezení svých cílů a osvobození sebe pro vlastní seberealizaci.

Metoda vychází z principu působení fenoménu ( tj. jevu, který se nedá vědecky vysvětlit, ale funguje). Využívá se časového záznamu morfologických polí, která se navíc dají pomocí myšlenek přemístit do místa konání konstelace. Při řešení problému klienta se vytvoří z přítomných osob zástupná konfigurace rodiny a ladí se vzájemné vztahy rodinných příslušníků. Vzájemným prožíváním pocitů jednotlivých účastníků konstelace lze nalézt, jak je kdo ovlivněn osudy členů rodiny a jeho předků. V konstelacích se zabýváme našimi kořeny, naším přístupem k těmto kořenům a k životu vůbec. Tyto vztahy ovlivňují všechny oblasti života - vztah k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví a dokonce vztah k naší i jiným zemím. V podstatě stěžejní úlohou je hledání lásky. Je-li jednou objeveno místo, kde může téci, řešení je možné a všichni členové rodinného systému mohou najít opět své přirozené místo. Největší destruktivní dopady na systém mají události jako jsou předčasná či náhlá smrt, zděděné defekty, potlačení či zapomenutí členové rodiny, zločiny atd.

Příprava: Pro postavení konstelace potřebujeme znát základní fakta týkající se vašeho rodinného systému (někdy i do 2-3 generace nazpět). Důležitá fakta: předčasná (před čtyřicítkou) nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty, sebevraždy, rozvody, bývalí partneři a první láska, emigrace, vyloučení z rodiny, vážné nemoci, ztráty majetku, spáchaný zločin, křivdy, zvláštní postavení ve společnosti, užitek z neštěstí druhých či jakýkoli neobvyklý osud…

Postup: Zájemce o konstelaci sdělí terapeutovi svou motivaci, která může být jakákoli: disharmonie v partnerství, problémové dítě, nemoc, vztahy s rodiči, finanční problémy,...apod. Zkušený terapeut na základě této motivace a poznatků o faktech klientova rodinného systému určí členy rodiny (Ti nemusí být na semináři přítomni – dokonce je někdy vhodnější, aby nebyli přítomni), kteří jsou významní pro konstelaci. Klient si následně vybere z přítomných účastníků semináře zástupce za terapeutem navržené členy rodiny a rozestaví je v prostoru místnosti do konstelace intuitivním způsobem. Zástupci se tak ocitají v energetickém poli rodiny klienta, a díky působení morfických polí mohou vypovídat o pocitech psychických či fyzických, bez ovlivnění logikou a vzorci chování.. Terapeut následně se zástupci v rolích pracuje směrem k harmonii celého systému; práce s rodinnou konstelací směřuje k tomu, aby se zástupci v konstelaci cítili "dobře" a našli své správné místo.

Klient může díky konstelaci porozumět širším vlivům, které v rodinném systému působí a změnit tak pohled na svůj život a vztahy ke svým blízkým.

Specialita: Velkou pomůckou pro rychlé a snadné řešení je energie HADŽI-KI, kterou používáme na energetické doladění konstelace, ošetření těžkých karmických vazeb, rychlou harmonizaci účastníků konstelací, vyčištění místnosti po konstelaci, změny podosobností pomocí HADŽIKI, využití energetického pole HADŽIKI apod.

Tímto typem terapie se zabýváme mnoho let a při konstelacích používáme další specifické postupy, které se nám v praxi osvědčily, jako je např.: Práce s podosobností tzv.voice dialog a mini-konstelace, naší originální metodu – duchovní dělohu a další dle potřeby. Základní podmínkou terapeutické práce je bezpečí klienta.

Rodinné konstelace provádíme ve dvojici již od roku 2000. Velkou výhodou je možnost vzájemné kontroly a supervize. Rodinné konstelace s využitím fenomenologických postupů, harmonizační energie Hadži-ki a práce ve dvojici se nám jeví jako nejefektivnější terapeutická metoda současnosti. Léčení psychických problémů se z několika let zkracuje na jeden nebo několik seminářů s konstelacemi.

 

termíny  viz kalendář akcí