Psychosomatické zóny

01.09.2008 15:58

 

Psychosomatické zóny
Duchovní léčení, duše těla i místa

Článek pro časopis Fontána

Celý svět je zaujat procesem záchrany přírody Planety, lidstva. Vše se vším souvisí. Díky komunikační explozi se dozvídáme co se děje ve světě. Zájem masmédií v honbě za senzací se víc a více upíná ke kumulaci katastrofických událostí a zločinů tak, že to potom vypadá, že se na světě neděje nic pěkného a v lidech roste strach. Nejspíš ukázka něčeho povzbuzujícího by mohla působit jako reklama a to nelze. Jako protiváha vzniká však řada hnutí a duchovních směrů se stejným cílem – podpořit v lidech to krásné, radostné a zdravé.

Duchovní směry se liší od sebe nástroji a formou, kterou šíří základní myšlenku. Svět se tak díky všem pohromám stává citlivějším a produchovnělejším. Vše je však pouze energie lišící se svou kvalitou, intenzitou a účelem použití. Jedná se o výměnu energií. vyvstane zaručeně otázka “Proč ke stejnému cíli má vést tolik cest?” I násilí má mnoho podob. Každá akce má adekvátní reakci. Pro každou éru, období, národ, skupinu, jednotlivce, talent, zaměření je účelná jiná varianta. To co vyhovuje člověku sportovního ražení nemusí zvládat poeta. Co je pro prvňáčka objevné bude středoškoláka nudit. Vše má v našem životě svůj řád , pokud to má plnit funkci ozdravnou – tvořivou. Chaos má nasvědomí něřád –nemoc. Avšak pozor! Chaos má své opodstatnění – podporuje pohyb, změnu, poznání. Vyvolává ono neustálé vyvažování ke zlatému středu – harmonii. Nechtějme mít ve všem naprostý chaos, ale ani naprostý řád. Obojí vede do záhuby. Pro život a zdravou pulsaci vesmíru – ano, harmonie, radost, láska, bezpečí a krásná slova. Možná se nám zdá, že jim rozumíme. Jak dalece žijeme významem těchto slov můžeme zjistit celkem snadno podle toho jak se cítíme a jak se cítí s námi druzí. Abychom někdy skutečně pochopili koncepci, musíme vstoupit do polarity. Ve světě světla a tmy je to stín, jenž určuje sílu světla.

Duchovní práce nového věku ve svých mnoha podobách staví na tradičních základech, avšak pokud by stagnovala a neměnila se souběžně s vývojem světa a lidstva, byla by nesrozumitelná a pro současníka nepoužitelná, či nic nepřinášející.

Co je hlavním ukazatelem změn? Naše země prochází pásem astrální roviny nesoucí záznamy předchozích civilizací včetně katastrofických zániků. Tyto záznamy, vibrace, elektromagnetické vlnění se podobá signálům TV, mobilů a dalších elektronických zařízení. není možné odhadnout, jak dalece se všechny tyto údaje v obalech naší Země mísí. V každém případě velice ovlivňují naší Planetu a kolektivní vědomí lidstva.Velice silně jsme si uvědomili po 24 hodinovém pobytu v podzemí, kde nebyl ani signál na mobilní telefon, kolika informačním signálům jsme vystaveni neustále. Měli jsme krásně vyčištěnou hlavu a elektrosmog, který nás okamžitě po výstupu zahlušil jsme jasně rozeznávali.

Mnozí vnímaví jedinci mají vjemy, které si nedokáží vysvětlit, protože na ně nejsou psychicky připraveni. Do hlavy se jim promítají celé filmy, obrazy a výjevy ve kterých se cítí být aktéry různých událostí. Nedokáží rozeznat zda se jedná o minulost, přítomnost, či budoucnost. Jsou to vstupy do záznamů kroniky lidstva - akáši. Celá planeta se vším živým se začíná chvět v jemnějších vibracích, které umožňují takovéto rozšířené vnímání. Často jsou to mladí lidé, kteří zažívají tento fenomén. Z lékařského hlediska se jedná o duševní poruchu. Lidé zažívají duševní muka a strachy a potřebují podporu průvodce. Zde je nejvíce práce pro současné duchovní léčitele. Lidem připraveným se dostávají do rukou nástroje právě pro přípravu lidstva a podporu jejich bezpečné proměny.Je nutné se znovu naučit rozumět těmto jevům, zákonitostem vesmíru, sami sobě, přírodě.

Naše Planeta je velice stará žilo na ní mnoho civilizací. Některých víme, o jiných se domníváme, že víme a o dalších nemáme ani potuchy. Jedno je jisté, každičká událost, či změna zanechává svůj charakteristický vzkaz o svém vlivu na život Země, místa, každé buňky. Tato paměť tu stále je a my máme nekonečné možnosti se učit, rozeznávat, dešifrovat. dávné záznamy a vzkazy. Naše DNA se poněkud smrskla a omezila tím naše vnímací schopnosti, ale máme informace, že se opět její šroubovice rozrůstá a naše schopnosti se mění k lepšímu. Zřejmě to budeme v blízké budoucnosti potřebovat. Dokonce vědci tvrdí, že telepaticky se budeme dorozumívat za pár let. Vrací se schopnosti Bohů, které známe z pohádek a jejich archetypů. Člověk rozumí řeči zvířat … naše příbytky se plní malými kamarády, kterým mnohdy rozumíme lépe než ostatním členům rodiny. Je to proto, že to chceme a připustíme. Trpělivě pozorujeme a testujeme zpětnou vazbu. Jsou to naši učitelé. Zahrádkář či lesník rozumí rostlinám, půdě, geolog a archeolog kamenům, nálezům atd. Pak že to nejde. Čím větší láskou se necháme prostoupit při pozorování čehokoliv, tím více rozumíme. Čím více se vžijeme do předmětu našeho zájmu, tím více cítíme. Čím více dokážeme identifikovat své pocity, tím blíže jsme pochopení, osvícení, radosti, harmonii.

Vše si je v přírodě podobné. Stopové prvky, které obsahuje naše tělo rezonují se stejnými prvky v přírodě – rozumějí si, předávají si informace. Naše tělo obsahuje spoustu vody, voda je zásadním nositelem informací právě z tohoto prostého důvodu. Kosti obsahují tolik minerálů – proto si s nimi vyměňují informace. Vše je v nás, jen otevřít tu knihu a číst.

Každé místo má Duši, či Ducha i každá věc. Vdechnul mu jej ten, který je vytvořil, zvelebil, změnil, či zničil. Někdy zraňujeme místa, aniž si to uvědomujeme, při znaze je zvelebit. Je dobré mít toto na paměti při každé své činnosti. Je dobré hovořit v duchu k věcem i místům, která měníme, aby pochopilo náš záměr a nevznikalo napětí. Trpělivě, jako vysvětlujeme dítěti nebo starému člověku co s ním chceme dělat a proč, hovoříme s místem, zvířetem, květinou, kamenem. Obohatíme se tímto rozhovorem.

V dřívějších dobách bylo zvykem vysvětit místo kde se bude stavět a vysvětit i dokončenou stavbu. Mnozí lidé již přišli na to, že to nebyl až tak zbytečný obyčej. Mnoho se mluví o geopatogenních zónách, ale jsou také psychosomatické zóny a to mnohdy velice silně ovlivňující příslušnou lokalitu. Zabýváme se energiemi. Geopatogenní a psychosomatické zóny jsou zbytkovými energiemi, energetickými záznamy minulosti. Nesmíme na ně zapomínat pokud chceme zajistit dobré feng shui pro naše bydlení či práci. Tato tématika nás nesmírně zajímá. Zóny dokážeme nejenom najít, ale také odstranit.

Byli jsme pozváni do jednoho velice krásně architektonicky upraveného domu, kde i zahrada, nábytek, rozestavění – vše téměř vyhovovalo dobrému toku energií. Majitel si dal před stavbou vyhledat geopatogenní zóny a bral ohled na jejich průběh tak, aby v domě neškodily. Po čase zjistil, že něco přece jenom v pořádku není, v některých částech domu cítil nervozitu až napětí. Nechal si zakreslit psychosomatické zóny, avšak nemohl najít nikoho, kdo by je dokázal odstranit. Byl proto rád, když zjistil, že toto dokážeme. Dostavili jsme se na místo a cítili jsme okamžitě silné pásy nepříjemné vibrace. Pracovali jsme ve dvojici jak jsme zvyklí, jeden s tykadly a druhý s kyvadlem – obě pomůcky vykazovaly shodně průběh zón. Majitel domu přinesl náčrt ve kterém byly zaznamenány zóny nalezené naším předchůdcem. Naše zjištění bylo totožné. Zjistili jsme, že toto místo bylo užíváno ve dvou érách jako obětiště a jako bojiště. Jednu část, která procházela ložnicí v několika směrech jsme vyčistili velice snadno za pomoci Andělů a energie HADŽI-KI, která vše urychluje zjednodušuje a navíc zajišťuje bezpečí. V hlavní obývací místnosti však bylo něco velice mocného. Dostali jsme informaci, že nemůžeme my sami pracovat, ale majitel domu se musí domluvit s Duchem tohoto místa a požádat jej dodatečně o svolení. Duch místa, kde byl dům postaven byl velice silný, ale nebyl zlý. Byl pouze zmatený, protože majitel domu si postupně naplnil svůj příbytek modlami různých kultur, které si přivezl ze svých cest. Byly to sošky bůžků z Thajska, indiánské masky z Mexika a Peru a vyzařovaly silnou energii. Rozhovor s Duchem místa a pánem domu byl fascinující. Pracovalo se s pocity, které byly jasné a zřetelné. Energie se měnily a všichni jsme je vnímali. Byla s námi i dcera dotyčného pána. Museli jsme podpořit všichni v momentě vyjádření úcty klanícího se prosebníka. Duch stále jakoby nevěřil, jakoby se mu něco příčilo. Očima jsme se domluvili a vytvořili posílené energetické pole HADŽI-KI. V tu chvíli, všechny negativní energie, které bránily sjednocení, jako by naráz zmizely. Místnost se provzdušnila, což jsme všichni citelně zaznamenali. Překontrolovali jsme všechny zóny pomocí původních nástrojů – kyvadla a tykadel. Vše bylo v pořádku. Během chvíle začal velice nahlas křičet kocour – museli ho pustit na zahradu, kde se pozvracel. Chudák, také pocítil prudkou změnu energií. Jak známo, kočky vyhledávají negativní zóny a my jsme mu je zrušili. Vůbec nechtěl do domu. Druhý den jsme volali, jak na tom kocourek je. Prý si už zvyká.

 

Marcela Chadžijská a Mirek Hadaš – duchovní léčitelé